Odborné články a publikace

2. 6. 2020

Oxid siřičitý je bezbarvý reaktivní dráždivý plyn, snadno rozpustný ve vodě. Zdrojem emisí do ovzduší jsou hlavně elektrárny a doprava. V ovzduší, zejména na povrchu částic v přítomnosti kovových katalyzátorů, podléhá oxidaci na oxid sírový, kyselinu sírovou a sulfáty, tvořící hlavní podíl kyselé složky pevného a kapalného aerosolu. Z ovzduší je oxid sírový a produkty jeho oxidace odstraňován mokrou a suchou depozicí.

 
18. 5. 2020

ZÚ se sídlem v Ostravě obdržel povolení SÚJB k nakládání s virem SARS-CoV-2 a zahajuje testování neutralizačních protilátek proti SARS-CoV-2 metodou virusneutralizačního testu. Zavedením tohoto testu rozšiřuje poskytované spektrum vyšetření dosud nabízených sérologických testů ELISA IgG, IgM, IgA. Virologové ze ZÚ v Ostravě mají dlouholeté zkušenosti s virusneutralizačními testy pro různé viry a díky tomu rychle vyvinuli tento test i na SARS-CoV-19.

 
15. 4. 2019

Pylová informační služba (PIS) sleduje obsah pylu a spor plísní ve venkovním ovzduší. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě provozuje dvě stanice monitoringu pylových zrn. V Kraji Vysočina ve městě Jihlava a Moravskoslezském kraji ve městě Ostrava.

 
2. 12. 2016

Díky metodám moderní medicíny je dnes náhrada kloubu kloubní náhradou běžnou operací. Pacientům zlepšuje kvalitu života a přináší zachování funkce kloubu. Nepříjemnou a závažnou komplikací jsou infekce implantované kloubní náhrady. Pokud už infekce vznikne, není léčba jednoduchá. Uvolnění kloubní náhrady může být infekčního původu, ale i aseptické nebo způsobené mechanickou závadou.

 
3. 11. 2016

Národní referenční laboratoř (NRL) pro arboviry při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě je jedinou laboratoří v ČR, která provádí komplexní spektrum diagnostických metod na průkaz infekce virem Zika.

 
3. 2. 2016

Přehled současných znalostí problematiky onemocnění Zika a jeho původce.

 
19. 10. 2015

Seznamte se s Noroviry

 
10. 9. 2015
Ve dnech 13.8. a 17.8.2015 provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje kontrolu jakosti vody ve vodní nádrži Brušperk včetně ověření výskytu plžů v nádrži. Ve spolupráci s laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě byla u plžů nalezených v nádrži prokázána přítomnost larválních stádií ptačích schistosom rodu Trichobilharzia, které jsou původci cerkáriové dermatitidy.
 
16. 2. 2012
Zpravodaj Centra mikrobiologie, parazitologie a imunologie Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě má za cíl seznamovat s novinkami a aktuálními problémy, kterými se naše specializovaná pracoviště zabývají, s projekty, na jejíž realizaci se podílíme, ale zejména s nabídkou prohloubení spolupráce s našími kolegy.
 
30. 1. 2012
MUDr. Vladimír Plesník ukončil dlouholeté vydávání studijních materiálů (SM), které připravoval po dobu svého zaměstnání a posléze i v důchodu.
 
7. 11. 2011
Pachy pocházející z lagun Ostramo jsou vícesložkovou směsí těkavých organických látek a sloučenin síry (oxid siřičitý, sirovodík, merkaptany atd.). V konkrétních epizodách dominuje oxid siřičitý, který je poté nutno hodnotit jako chemické individuum. Charakter zápachu z lagun může být proto od olejnatého, dehtového až po sirný. Působení celé směsi při nízkých koncentracích na zdraví je složité, v případě, že převládne některá konkrétní látka, je nutné posouzení vzhledem k limitům, resp. určení zdravotního rizika. V každém případě jsou však pachové látky z lagun významným stresovým faktorem a snižují životní pohodu.
 
20. 9. 2011
Při stanovení diagnózy trichomonóza je zájmem gynekologa nebo urologa, podobně jako u každé STD, urychlit diagnostiku tak, aby k potvrzení nebo vyvrácení předpokládaného výskytu Trichomonas vaginalis mohlo dojít již při první návštěvě v ordinaci.
 

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8