Historie

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě byl zřízen v roce 2003 transformací hygienických stanic, kdy došlo ke sloučení odborného laboratorního a podpůrného hodnotitelského zázemí pro podporu činností v oblasti ochrany veřejného zdraví. Původní krajské a okresní hygienické stanice se sloučily a vytvořily Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Součástí ZÚ jsou všechny původní odborné laboratorní činnosti, které i v současné době slouží jako expertní zázemí pro hygienu.

Historie instituce sahá až do 50. let a její již moderní základy jsou zakotveny v zákoně „o péči o zdraví lidu“ č.20 z roku 1966. Ten byl šířeji novelizován až zákonem č.258/2002 Sb. na jehož základě vznikl i Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Hlavní sídlo ZÚ Ostrava je v budově v Ostravě, Partyzánské náměstí 7, která byla původně Městskou a později Krajskou hygienou.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě - budova v Ostravě

Od roku 2008 začalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky realizovat postupné kroky k zefektivnění hospodaření a ekonomických procesů v přímo řízených organizacích. V této souvislosti byl zahájen proces restrukturalizace Zdravotních ústavů, jehož cílem je zefektivnění činnosti sítě Zdravotních ústavů.

V rámci tohoto procesu došlo postupně v letech 2009 - 2012 k převzetí výkonu odborných činností, které dříve poskytovaly Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci, Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně, Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě a Zdravotní Ústav se sídlem v Brně. Tyto činnosti jsou i nadále poskytovány na původních pracovištích, nyní v rámci organizační struktury Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Na základě zákona č. 115/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, byla od 1.6.2012 činnost dosavadních 14 zdravotních ústavů sloučena do dvou, a to Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a Zdravotního Ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. Zdravotní ústav se sídlem v Brně, Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě, Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci a Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně, tak přešel od 1.6.2012 do Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě jako nástupnické organizace. Tímto byl proces restrukturalizace Zdravotních ústavů dokončen.

ZÚ Ostrava má nyní svá pracoviště již v 5 krajích ČR, a to na více než 20-ti pracovištích, a je největší institucí svého druhu v ČR a střední Evropě.  Svým obrovským rozsahem poskytovaných činností a důrazem a kvalitu a efektivnost se stal významným poskytovatelem služeb pro ochranu zdraví a životního prostředí.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz