Informace o poskytování odborných stáží zdravotnických pracovníků (lékaři i nelékařská zdravotnická povolání)

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (ZÚ Ostrava) poskytuje praktickou část specializačního vzdělávání na základě udělené akreditace Ministerstva zdravotnictví podle zákona č. 95/2004 Sb. a č. 96/2004 Sb. v těchto oborech:

Lékař

Akreditovaný obor Rozsah Platnost do:
Pracovní lékařství praktická část- základní pracovně lékařská služba, zdravotní rizika při práci 26.9.2019
Lékařská mikrobiologie praktická část – komplexní příprava v oboru včetně činnosti antibiotického střediska 6.7.2025

Odborný pracovník v laboratorních metodách

Akreditovaný obor Rozsah Platnost do:
Alergologie a klinická imunologie praktická část 31.3.2021
Mikrobiologie praktická část 30.6.2020
Ochrana a podpora veřejného zdraví praktická část 31.10.2020

Zdravotní laborant

Akreditovaný obor Rozsah Platnost do:
Alergologie a klinická imunologie praktická část 29.2.2020

Toto specializační vzdělávání se realizuje formou odborných stáží na jednotlivých pracovištích Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (poskytovatel). Náplň a délka odborné stáže odpovídá rozsahu schváleného vzdělávacího programu. Uchazeči mohou požádat o realizaci celé praktické části vzdělávacího programu nebo jen jeho specifikované části.

Počet účastníků a termín stáže určuje vedoucí školicího pracoviště podle provozních možností příslušného pracoviště.

ZÚ Ostrava nezajišťuje účastníkům stáže ubytování, ani stravování.

Stáž nelze absolvovat bez řádně uzavřené smlouvy.

Postup k uskutečnění stáže

  1. Uchazeč požádá písemnou formou o umožnění odborné stáže a specifikuje požadavky na stáž. Tuto žádost zašle kontaktnímu pracovníkovi školicího pracoviště.
  2. Školicí pracoviště uchazeči sdělí, zda je schopno tyto požadavky splnit. Rozsahem stáže bude dána i cena. Po vzájemné konzultaci se upraví specifikace stáže.
  3. Na základě údajů vyplněných v žádosti o umožnění stáže připraví poskytovatel návrh smlouvy, která bude zaslána objednateli.
    Objednatelem je příslušné zdravotnické zařízení nebo fyzická osoba-stážista.
  4. V případě, že je dohoda uzavřena mezi ZÚ a fyzickou osobou-stážistou, je nutné, aby před nástupem na stáž žadatel doložil kopii pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě.
  5. Objednatel uhradí poskytovali sjednaný poplatek před započetím stáže na základě faktury vystavené poskytovatelem.
  6. Účastník absolvuje odbornou stáž v dohodnutém termínu.
  7. Po ukončení odborné stáže potvrdí školitel nebo vedoucí školicího pracoviště absolvování stáže do průkazu odbornosti (specializační index) a učiní záznam o provedených výkonech (logbook). Na žádost uchazeče vydá potvrzení o absolvování odborné stáže.

Ceník

Uskutečnění odborné stáže je možné za podmínky uzavření individuální smlouvy pro každého účastníka stáže a úhrady poplatku podle ceníku:

Délka stáže Poplatek (vč. DPH):
1 den 600 Kč
1 týden 3 000 Kč
2 týdny 5 000 Kč
1 měsíc 6 000 Kč
2 měsíce 9 000 Kč
3 měsíce 13 000 Kč
6 měsíců 20 000 Kč
Od 7. měsíce za každý další měsíc  3 000 Kč

Kontaktní pracovníci:

Školicí pracoviště Kontaktní údaje
Alergologie a klinická imunologie Mgr. Jan Martinek
tel. 596 200 224
e-mail: jan.martinek@zuova.cz
Mikrobiologie
(včetně virologie a parazitologie)
Mgr. Tereza Prokopová
tel. 596 200 425
e-mail: tereza.prokopova@zuova.cz
Pracovní lékařství
Základní pracovně lékařská péče Hodnocení zdravotních rizik při práci
MUDr. Anna Šplíchalová, PhD.
tel. 596 200 134, 596 200 258
e-mail: anna.splichalova@zuova.cz
Fyziologie práce
Hodnocení zdravotních rizik při práci
MUDr. Hana Lehocká, PhD.
tel. 596 200 332
e-mail: hana.lehocka@zuova.cz
Ochrana a podpora veřejného zdraví Milada Turečková
tel. 596 200 199
e-mail: milada.tureckova@zuova.cz

Smluvní zajištění:

Mgr. Pavlína Pešková
tel. 596 200 449
e-mail: pavlina.peskova@zuova.cz

Žádost o umožnění odborné stáže:

žádost ke stažení

Aktuality

Testování HIV v Jeseníku
Anonymní bezplatné testování HIV v Jeseníku 26.6.2018 13:00-17:00
21. 6. 2018

Virus západonilské horečky u komárů v České republice
19. 6. 2018

Stěhování NRL
V týdnu 18. – 22.6.2018 bude probíhat stěhování Národní referenční laboratoře pro komunální hluk
15. 6. 2018

Prodloužení AKCE na vodu!
Akce na vodu ze studny je prodloužena do 30.6.2018!
4. 6. 2018

Anonymní bezplatné testování HIV
Obchodní centrum FRÝDA 30.5.2018 13:00-17:00
25. 5. 2018

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8