Výzkum a vývoj

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě hned po svém vzniku v r. 2003 navázal na dlouholeté zkušenosti původního pracoviště (Krajská hygienická stanice v Ostravě) v oblasti řešení projektů výzkumu a vývoje. Špičková odborná práce ZÚ a jeho pracovišť byla promítnuta do řešení různých projektů, domácích i mezinárodních, např. výzkumných projektů Evropské unie: 6. rámcového programu a programu mezinárodní spolupráce na území Střední Evropy – Central Europe. Pracovníci ústavu řeší také výzkumné projekty podpořené národními poskytovateli: Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem školství, mládeže a tělesné výchovy , Ministerstvem životního prostředí, Státním fondem životního prostředí aj., které se vztahují ke všem oblastem odborného zaměření Zdravotního ústavu.

Projekty vědy a výzkumu podpořené státní nebo zahraniční dotací řešené ve ZÚ se sídlem v Ostravě v roce 2014

A common European approach to the regulatory testing of nanomaterials (EU – 7.RP)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2013 – 2016
www.nanoreg.eu

Kvantifikace znečištění ovzduší a z něj vyplývajících zdravotních rizik v malých sídlech České Republiky a systém řešení (TAČR)
Spolupříjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2012 – 2015
http://ovzdusi.envinet.cz/

Aktualizace a digitalizace databáze REZZO I-IV za účelem zjištění podílů jednotlivých zdrojů na imisní situaci MSK (EU, SFŽP, MSK)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2012 – 2015

Celostátní monitoring ovzduší (ERDF, SFŽP)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2013 – 2014

Provoz automatických měřících stanic umístěných v Ostravě-Radvanicích, Ostrava-Bartovicích a Ostravě-Mariánských Horách a provádění měření imisních koncentrací škodlivin v ovzduší (Statutární město Ostrava)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2013 – 2015

MSK Monitoring (Moravskoslezský kraj)
Příjemce: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Období řešení: 2014
www.ims-msk.cz

Projekt: „Studie úmrtnosti a nemocnosti z kardiálních a respiračních příčin ve vztahu ke znečištění ovzduší PM10 na území Ostravy“
Příjemce: ZÚ se sídlem v Ostravě
období řešení 2013 – 2014

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8

Zasílání novinek e-mailem!