Vnitřní oznamovací systém

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Ochrana oznamovatelů je ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě (dále jen „“) zavedena v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“).

Na základě Zákona byl v ZÚ zřízen vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku (za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč) či jinak porušuje Zákon, jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která by měla jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti. ZÚ v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. Zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

 1. závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
 2. služba (např. podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání)
 3. dobrovolnická činnost,
 4. odborná praxe, stáž, 
 5. ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou výlučně tyto:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Oznamovatel má právo na ochranu podle Zákona, pokud měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé (oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé), že tyto informace spadaly do oblasti Zákona a současně podal-li oznamovatel oznámení prostřednictvím VOS, externího oznamovacího systému, uveřejněním či prostřednictvím jiného příslušného orgánu veřejné moci. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým, právnickým osobám, jejichž společníkem je oznamovatel atd.).

Příslušná osoba pověřená ZÚ k přijímání a prošetření oznámení:

 • Ing. Petr Putnioř (tel. 734 433 263) 

V nepřítomnosti:

 • Mgr. Pavlína Pešková (tel. 596 200 449)
 • Ing. Jarmila Ivánková (tel. 596 200 460)

Adresa pro doručování: 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Možnosti podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

 1. písemně na adresu Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava, na obálku prosím uveďte text: „Pouze k rukám příslušné osoby podle zákona č. 171/2023 Sb.“
 2. vyplněním elektronického formuláře
 3. osobně po předchozí domluvě, telefonicky, je možné sjednat termín osobní schůzky oznamovatele s příslušnou osobou. O obsahu osobního oznámení bude sepsán záznam/protokol, který oznamovatel a příslušná osoba podepíší.

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání, nepožádá-li výslovně, aby ho příslušná osoba o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo by vyrozuměním došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele. 

O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn nejpozději do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení, nepožádá-li výslovně, aby ho příslušná osoba o přijetí oznámení nevyrozumívala.

Podat oznámení

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz