Hygienické laboratoře

Název služby Popis služby

Analýzy Vody

Provádíme rozbory všech typů vod.

 • Pitná, balená a kojenecká voda
 • Odpadní a technologické vody
 • Voda ke koupání (bazénová voda)
 • Voda ze studny
 • Podzemní a povrchová voda
 • Destilovaná a ředící voda pro hemodialýzu
 • Vyšetření vod na legionely, včetně návrhů na technická opatření

Biologické materiály (moč, krev)

 

 • analýzy toxických i biogenních prvků a organických látek v biologickém materiálu
 • provedení biologických expozičních testů
 • stanovení toxikologicky významných anorganických i organických chemických ukazatelů
 • analýza močových konkrementů
 • průkaz legionel v moči, séru, respiračním sekretu a plicní tkáni

 

Čisté prostory

 • prašná a mikrobiologická kontaminace

Fyzikální faktory (hluk, vibrace, osvětlení, mikroklima, elektromagnetické pole, vzduchotechnické parametry)

 • Měření hluku
 • Měření vibrací
 • Měření osvětlení
 • Měření tepelně vlhkostního mikroklimatu
 • Měření vzduchotechnických parametrů a elektromagnetického záření
 • Měření vzduchová a kročejová neprůzvučnost stavebních konstrukcí
 • Měření stanovení zvukové izolace
 • Měření emisní hladiny akustického tlaku na stanovištích obsluhy
 • Měření vložného útlumu protihlukových clon a tlumičů
 • Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk
 • Měření hlučnosti kolejových vozidel
 • Měření hluku větrných elektráren

 

Kontrola účinnosti sterilizátorů

 

 • kontrola účinnosti sterilizačních cyklů pro ordinace lékařů, lékárny, nemocnice, kosmetické provozovny, pedikúry (včetně provedení Bowie - Dick testu a Helix test)
 • akreditované vzorkování

 

Kosmetika

 

 • chemické a mikrobiologické analýzy
 • protokoly včetně fotodokumentace
 • interpretace výsledků

 

Medicinální plyny

 

 • měření kvality medicinálního vzduchu a dalších stačených plynů
 • srovnání s požadavky SÚKL na kvalitu dle LEK-15

 

Odpady, kaly

 

 • komplexní analýzy odpadů a vodních výluhů
 • analýzy kalů z čistíren odpadních vod
 • testy ekotoxicity
 • kontaktní testy toxicity
 • zjišťování mutagenity výluhů odpadů s použitím testu reverzních mutací u bakterií (Amesův test)
 • hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
 • analýzy PCB v olejích z elektrických zařízení
 • identifikace azbestu ve stavebních materiálech
 • akreditované vzorkování

 

Ovzduší - vnější, vnitřní, pracovní

 • měření široké škály látek ve vnějším ovzduší
 • monitoring průmyslových zón, měření vlivu dopravy, sanační monitoringy chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů
 • zjišťování mutagenity vzorku ovzduší ve vnitřním prostředí pobytových místností
 • měření metanu v půdním vzduchu, měření dynamiky výstupu metanu na povrch
 • stanovení prašnosti a chemických škodlivin v pracovním ovzduší
 • stanovení počtu respirabilních minerálních vláken (vč.azbestu) ve vnitřním a pracovním prostředí
 • identifikace azbestu v pracovním a vnitřním ovzduší a ve stavebních materiálech
 • stanovení distribuce a chemického složení jemných a ultrajemných částic (nanočástice)
 • měření pachů
 • analýza pylových zrn a spor plísní
 • akreditované vzorkování

 

Písky

 • mikrobiologické, chemické a parazitologické analýzy písku v pískovištích venkovních hracích ploch
 • akreditované vzorkování

 

Potraviny, potravinové doplňky, krmiva

 

 • fyzikálně-chemické analýzy
 • mikrobiologické analýzy
 • stěry z prostředí potravinářských provozoven
 • akreditované vzorkování

 

Testování materiálů pro kontakt s potravinami

 

 • základní i specializované analýzy všech typů materiálů určených pro styk s potravinami (obaly apod.)
 • zkoušky migrací
 • interpretace výsledků, protokoly včetně fotodokumentace

 

Testování materiálů pro kontakt s vodou

 

 • základní i specializované analýzy všech typů materiálů ve styku s vodou
 • ověření čistoty vodárenských chemikálií
 • ověření účinnosti desinfekčních přípravků určených pro úpravu vody
 • posouzení zařízení na úpravu vody
 • protokoly včetně fotodokumentace

 

Výrobky pro děti

 

 • analýzy všech typů materiálů použitých pro výrobky pro děti ve věku do 3 let

 

Zdravotnické prostředky

 

 • testování zdravotní nezávadnosti zdravotnických prostředků (např. injekční stříkačky, jehly, obvazový materiál, soupravy pro transfuze krve a infuze, pryže apod.
 • analýzy dezinfekčních prostředků

 

Zeminy, sedimenty

 

 • stanovení široké škály anorganických a organických parametrů v půdách a sedimentech
 • analýzy kontaminovaných půd (havárie)
 • akreditované vzorkování

 

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz