Odborná knihovna Zdravotního ústavu

Odborná knihovna byla zřízena roku 1971, patří mezi přímo řízené MZ ČR. Od roku 1998 byla ke knihovně přičleněna knihovna Informačního centra projektu Slezsko (informace z oblasti životního prostředí).

Organizačně je knihovna začleněna pod Centrum ekonomické a technické – Oddělení informačních a komunikačních technologií. Splňuje podmínky pro poskytování veřejných informačních služeb ve zdravotnictví a získala „Osvědčení o zápisu do evidence knihoven, podle zákona č. 257/2001 Sb.“

Odborná knihovna měla k 31.12.2019 10 655 knihovních jednotek. Odebírá 33 titulů periodik z ČR z toho 5 titulů periodik ze zahraničí. Z celého výše uvedeného knihovního fondu poskytla knihovna za loňský rok 2290 výpůjček a kladně vyřídila 109 požadavků MVS.

Výdaje na knihovní fond v roce 2019 – 268448,- Kč.

Mezi naše uživatelé knihovny, kterých je 176, patří jak odborní zaměstnanci ústavu, tak i studenti Zdravotně sociální fakulty a SZŠ, kteří se chodí prakticky a teoreticky vzdělávat do našeho ústavu a plně využívají služeb naší odborné knihovny.

Pro naše zaměstnance jsou služby knihovny bezplatné, ale od mimoústavních uživatelů je vybírán poplatek 5,- Kč za jednu knihovní jednotku.

V rámci spolupráce s jinými lékařskými knihovnami pravidelně zajišťujeme cirkulaci zahraničních periodik. Od jiných knihoven cirkulujeme 6 titulů zahraničních periodik. Námi odebíraná periodika cirkulují i v rámci pracovišť Zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje. Poslední čísla periodik jsou vystavena v čítárně časopisů, která je také od roku 2000 vybavena počítačem s přístupem na Internet.

Knihovní fond je průběžně převáděn do knihovnického programu CLAVIUS, který byl zakoupen v září 2010.

Mezi další technické vybavení patří i kopírovací stroj, který je využíván na rychlé vyřízení MVS a pro potřeby čítárny časopisů.

Knihovna je otevřena pro zdravotnické pracovníky

   Pondělí    8,00 - 14,00
Úterý 8,00 - 14,00
Středa 8,00 - 15,00
 Čtvrtek  8,00 - 14,30
Pátek 8,00 - 13,30

Kontaktní osoba Bc. Martina Džambová
tel.: 596 200 489
martina.dzambova@zuova.cz

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz