Protikorupční politika

V souladu s Interním protikorupčním programem Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě je útvar interního auditu útvarem pověřeným přijímat oznámení o podezření na korupci. Prošetřováním oznámení o podezření ze spáchání korupčního jednání je pověřen prošetřovatel.

Prošetřovatelem byl určen:

  • Ing. Petr Putnioř – interní auditor

Prošetřovatel přijímá oznámení, a to i anonymně, a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání korupce, korupčního jednání či jiného protiprávního jednání.

Pokud je oznamovatelem externí osoba, která není zaměstnancem Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, pak k podání oznámení o podezření na korupci může využít:

  1. elektronickou komunikaci dostupnou všem oznamovatelům, a to prostřednictvím emailové schránky oznamenikorupce@zuova.cz, která je pro tyto účely v rámci Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě zřízena,
  2. jednu pevnou schránku určenou pro příjem listinných oznámení, která je k těmto účelům označena a umístěna vně budovy Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě tak, aby byla mimo dosah bezpečnostních kamer (viz přiložený plánek)
  3. bezprostřední osobní oznámení učiněné ústně do písemného protokolu u útvaru pověřeném přijímáním a prošetřováním oznámení.
  4. Poštu, zaslanou na adresu Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, označenou k rukám Prošetřovatele s poznámkou „Neotvírat“

Pokud je oznamovatelem zaměstnanec Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, pak k podání oznámení o podezření na korupci může využít:

  1. všechny oznamovací způsoby uvedené shora pod písmeny a. – d.,
  2. možnost bezprostředního osobního oznámení u svého přímého nadřízeného, jeho přímého nadřízeného nebo přímo u ředitele Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Oznámení o podezření na korupci by mělo obsahovat následující informace:

  1. identifikace osob podezřelých ze spáchání korupčního jednání a všech osob, které se na uvedeném korupčním jednání bezprostředně účastnily a případně osob, které se podezřelého jednání bezprostředně nezúčastnily, ale z výsledků tohoto jednání jakoukoliv formou profitují,
  2. podrobný logický a souvislý popis jednání, které zakládá podezření z korupce včetně jeho časového sledu,
  3. popis konkrétních důkazů o jednání, které zakládá podezření z korupce nebo jiné konkrétní poznatky dokládající podezření ze spáchání korupčního jednání, případně jejich doložení, pokud existují v elektronické, analogové či fyzické podobě.

Prošetřovatel totožnost oznamovatele, který o to v oznámení požádá, utají a při prošetřování bude postupovat tak, aby nedošlo k prozrazení totožnosti takového oznamovatele.

Oznamovatel, který učinil oznámení neanonymním způsobem, má právo být vyrozuměn o výsledku prošetření.

Odkazy

 

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz