Oddělení právní

Samostatně vykonává veškeré práce spojené s komplexním zajištěním veškerých právních záležitostí organizace, a to zejména v oblasti obchodní, pracovněprávní, občanskoprávní, majetkoprávní a v rámci agendy evidence nemovitostí, a to v následujícím rámcovém rozsahu:

 • Sleduje dodržování právního řádu, upozorňuje na nově vydávané předpisy i na zjištěné nedostatky a navrhuje opatření k odstranění zjištěných závad
 • Na základě písemného pověření zastupuje ZÚ před soudy a jinými orgány
 • Zpracovává smlouvy, právní rozbory a stanoviska
 • Konzultuje zadávání veřejných zakázek a organizačně zajišťuje veřejnou obchodní soutěž
 • Poskytuje odborným pracovníkům ZÚ konzultační a poradenskou činnost při řešení smluvních, odborných a pracovněprávních záležitostí
 • Sepisuje žaloby a jiná podání
 • Vede a vyřizuje agendu vymáhání pohledávek
 • Zajišťuje aplikaci právních předpisů
 • Zajišťuje tvorbu vnitřních organizačních norem
 • Vede právní dokumentaci ZÚ
 • Vede evidenci nemovitostí ZÚ
 • Vede evidenci právních předpisů a odborné literatury
 • Plní další úkoly podle pokynů ředitele ZÚ
 • Zajišťuje uveřejňování smluv v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
 • Vede řízení ve věcech žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím
 • Administruje zadávání veřejných zákázek

Mgr. Michal Chemišinec - vedoucí oddělení
Telefon 596 200 289
Telefon 605 298 444
Adresa elektronické pošty michal.chemisinec@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz