Oddělení pracovního lékařství - Zlín

Adresa:
Havlíčkovo nábř. 600
760 01 Zlín
(areál KNTB a.s.Zlín, budova ředitelství nemocnice)

Umístění:
2. patro

Popis služby:
Komplexní pracovně-lékařské služby pro smluvní klienty
Specializovaná vyšetření vyžádaná jiným pracovním lékařem

Rozsah služby:

 • Komplexní pracovně lékařské služby
 • Preventivní prohlídky – vstupní, periodické, mimořádné, výstupní
 • Odborná vyšetření - chladový test a prstová pletysmografie horních končetin, audiometrie, spirometrie, zátěžové EKG
 • Odborné poradenství v problematice ochrany zdraví při práci pro smluvní partnery

 

Ordinační hodiny:
Pondělí 7:00 - 14:30
Úterý 7:00 - 14:30
Středa 7:00 - 14:30
Čtvrtek 7:00 - 14:30
Pátek 7:00 - 14:30

Kontakt MUDr. Věra Vajdová (lékařka)
Telefon 608 411 464
Adresa elektronické pošty vera.vajdova@zuova.cz

MUDr. Jana Kundratová (lékařka)
Telefon 777 195 872
Adresa elektronické pošty jana.kundratova@zuova.cz

Kontakt pro objednávání klientů:

Marie Babulíková (všeobecná sestra)
Telefon 777 196 481
Adresa elektronické pošty marie.babulikova@zuova.cz

Cena:

 • O ceně jednotlivých vyšetření bude klient informován svým zaměstnavatelem nebo lékařem požadujícím příslušná vyšetření.
 • S cenovou nabídkou komplexních pracovně lékařských služeb bude zaměstnavatel seznámen při uzavírání smlouvy.

 

Legislativa:

 • zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
 • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci v platném znění
 • nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání ve znění NV č.168/2014 Sb.
 • vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií…, v platném znění
 • vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích na pracovištích
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění
 • vyhláška č.79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách

 

Ambulantní péče
 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz