Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

V tomto dokumentu se nachází přehled hlavních principů ochrany soukromí fyzických osob a zásady pro zpracování jejich osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Obecné nařízení“) a zákona o zpracování osobních údajů.

1. Kdo zpracovává Vaše údaje?

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Partyzánské nám. 2366/7, 702 00 Moravská Ostrava, IČ:71009693 (dále jen „Zdravotní ústav“) je státní příspěvková organizace zřízena podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Jeho posláním je provádění uvedených činností ve veřejném zájmu (dále jen „služby“): vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek, výrobků, vyšetřování biologického materiálu a provádění biologických expozičních testů pro účely výkonu státního zdravotního dozoru, a dále sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek, příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, podílení se na provádění místních programů ochrany a podpory zdraví, jakož i výchova k podpoře a ochraně veřejného zdraví a k poskytování poradenských služeb a dalších služeb na úseku ochrany veřejného zdraví.

Zdravotní ústav je ve většině shora uvedených případech zpracování správcem Vašim osobních údajů.

2. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a pro jaké účely?

Zdravotní ústav plně respektuje Vaše právo na soukromí a nezpracovává žádné osobní údaje, pro které neexistuje právní titul zpracování podle Obecného nařízení.

Právní titul je podmínka, bez které nelze žádné osobní údaje zpracovávat, resp. je takové zpracování nezákonné. Zdravotní ústav zpracovává Vaše osobní údaje na základě následujících právní titulů:

 • Souhlas se zpracováním
  Na základě tohoto titulu Zdravotní ústav zpracovává pouze takové osobní údaje, které byly poskytnuty s Vaším souhlasem. Dbá na to, aby tento Váš souhlas byl svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný.

  Příkladem zpracování osobních údajů na základě souhlasu je členství zaměstnanců v odborové organizaci nebo Vaše účast na (bezplatných) vzdělávacích akcích pořádaných Zdravotním ústavem, identifikační a kontaktní údaje uchazeče o zaměstnání. Osobními údaji jsou zpravidla titul, jméno, příjmení, bydliště (sídlo), datum narození, telefonní číslo, emailová adresa.

Bez Vašeho souhlasu je Zdravotní ústav oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících titulů:

 • splnění smlouvy
  Zdravotní ústav zpracovává osobní údaje nezbytné pro plnění smluvního závazku za účelem poskytnutí služby, nebo údaje, které jsou nutné pro jeho uzavření.

  Příkladem zpracování osobních údajů na základě tohoto titulu jsou smlouvy podle objednávek hygienických služeb, smlouvy o pracovnělékařských službách, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, poskytnutí individuálně vyžádaných služeb na Centru hygienických služeb, Centru klinických laboratoří, Centru zdravotnických služeb. Osobními údaji jsou zpravidla jméno, příjmení, bydliště (sídlo), datum narození, telefonní číslo, emailová adresa.
 • plnění právní povinnosti
  Pokud právní předpis ukládá Zdravotnímu ústavu jakožto správci osobních údajů, aby osobní údaje zpracovával, resp. aby prováděl určitou činnost, pro kterou je takové zpracování nezbytné, dochází ke zpracování bez Vašeho souhlasu.

  Příkladem takového zpracování je plnění povinnosti zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích (podle zákoníku práce, předpisů o zdravotním a sociálním zabezpečení, evidenci daní apod.), dále vedení zdravotnické dokumentace (vyhl. č.98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci), zpracování osobních údajů podle žádanek o vyšetření biologického materiálu (vyhl. č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče), osobní údaje nezbytné pro poskytnutí pracovnělékařských služeb. Osobními údaji jsou zpravidla jméno, příjmení, bydliště (sídlo), datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, emailová adresa, číselný kód zdravotní pojišťovny, u které je vyšetřovaná fyzická osoba pojištěna, druh biologického materiálu, údaje o zdravotním stavu, anamnéza, klinická diagnóza a požadovaný druh vyšetření, genetické údaje.
 • úkol ve veřejném zájmu nebo výkon veřejné moci
  Zdravotní ústav poskytuje své služby zpravidla ve veřejném zájmu v oblasti veřejného zdraví. Při poskytování svých služeb může být orgány veřejné moci přizván k účasti na jejich činnosti (např. výkon státního zdravotního dozoru). Dále poskytuje služby v oblasti klinické mikrobiologie a očkování, které je upraveno právním předpisem, provádí šetření nemocí z povolání v rámci pracovnělékařských služeb.

  Osobními údaji zpracovávanými z tohoto titulu jsou např. jméno, příjmení, bydliště (sídlo), datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, emailová adresa, číselný kód zdravotní pojišťovny, u které je vyšetřovaná fyzická osoba pojištěna, druh biologického materiálu, údaje o zdravotním stavu, anamnéza, klinická diagnóza a požadovaný druh vyšetření, obrazový záznam fyzických osob, genetické údaje.
 • oprávněný zájem správce
  Zdravotní ústav je v některých situacích oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje pro ochrany svých důležitých zájmů, např. pro zajištění bezpečnosti a ochrany majetku. Při tomto zpracování Zdravotní ústav pečlivě posuzuje, zda takové zpracování je skutečně nezbytné, zda nad tímto oprávněným zájmem skutečně (ne)převažují Vaše zájmy nebo základy práva a svobody a zda stejného cíle nelze dosáhnout také jinými, méně invazivními prostředky, které by nevyžadovali zpracování Vašich osobních údajů, resp. by rozsah zpracování omezily.

  Příkladem takového zpracování je např. provoz kamerového systému se záznamem v prostorách Zdravotního ústavu, vedení návštěvní knihy, zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely vymáhání občanskoprávních nároků nebo měření návštěvnosti webových stránek. Dále např. osobní údaje při používání našich webových stránek nebo prostředků elektronické komunikace (služební elektronická pošta), příp. dalších elektronických prostředků.

  Osobními údaji mohou být obrazové záznamy, jméno, příjmení, datum narození, bydliště (sídlo), číslo OP, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, soubory cookies, příp. jiný elektronický identifikátor.

3. Mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány i bez Vašeho souhlasu?

Vaše osobní údaje může Zdravotní ústav zpracovávat i bez Vašeho souhlasu (viz čl.2), ale pouze za účelem

 • splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Zdravotním ústavem, přičemž smlouvu lze uzavřít i konkludentně (mlčky), nebo tím, že z Vaší strany dojde k faktickému využívání určité služby, aniž by podpisy byly na jedné listině a dále pro provedení opatření přijatých před uzavření smlouvy na Vaší žádost;
 • splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci ;
 • splnění právních povinností , které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

4. Jak je možné odvolat udělený souhlas ke zpracování osobních údajů?

Váš svobodně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to stejným způsobem, jak byl souhlas získán, nebo prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: podatelna@zuova.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas

5. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zdravotní ústav zpracovává Vaše osobní údaje, abyste mohli využívat jeho služby, v případě, že jste klientem, a dále proto, aby byly splněny zákonné požadavky v případě, že zpracování probíhá z důvodů plnění právní povinnosti, a dále z důvodu bezpečnosti a ochrany svého majetku. Zdravotní ústav ctí a respektuje zásadu minimalizace, tzn., že zpracovává Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro naplnění jeho účelu. V souladu se zásadou účelového omezení zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za účelem, který byl stanoven v době jejich shromáždění. Další zpracování probíhá, pouze pokud k němu dáte souhlas, nebo se jedná o archivaci ve veřejném zájmu, je-li tak stanoveno právním předpisem, nebo pokud Zdravotní ústav provedl posouzení slučitelnosti účelů zpracování s pozitivním výsledkem.

6. Kdo bude mít k Vašim údajům přístup?

Ochrana Vašeho soukromí je jednou z priorit Zdravotního ústavu při zpracování Vašich osobních údajů. Zpracování Vašich osobních údajů bude Zdravotní ústav provádět sám, anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými právními předpisy, třetí osobu (zpracovatele). Zaměstnanci a rovněž další zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Zdravotní ústav si vybírá zpracovatele velmi pečlivě a pouze takové, kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Třetími stranami/příjemci, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby/činnosti, kterou využíváte nebo jste využívali, jsou:

 • orgány veřejné moci a jimi zřizované subjekty v případě hlášení vybraných infekčních chorob a plnění zákonné povinnosti zasílat vzorky do Národní referenční laboratoře (NRL)
 • osoby, které pro Zdravotní ústav zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • osoby, které pro Zdravotní ústav zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
 • poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
 • advokátní kanceláře, inkasní společnosti/subjekty za účelem vymáhání či inkasa pohledávek naší společnosti;

Dále jsou to příjemci/třetí strany, kterým je Zdravotní ústav povinen některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.), zdravotním pojišťovnám, orgánům sociálního zabezpečení, územním finančním orgánům.

7. Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše údaje Zdravotní ústav zpracovává Vaše osobní údajů v souladu se zásadou omezení uložení po dobu nezbytnou pro naplnění účelu zpracování. V případě Vámi uděleného souhlasu po dobu maximálně 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zdravotní ústav je však oprávněn, dále zpracovávat Vaše osobní údaje pro splnění svých další zákonných povinnosti (např. v oblasti archivnictví, kybernetické bezpečnosti, obhajobu svých právních nároků), bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi, a to i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

8. Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Veškeré osobní údaje, které poskytnete Zdravotnímu ústavu, jsou zabezpečeny realizací technických a organizačních opatření. Je však nutné připustit, že není objektivně možné zcela vyloučit jakýkoli bezpečnostní incident (např. pokus o neoprávněný přístup do sítě,atd.). Při porušení zabezpečení osobních údajů Zdravotní ústav postupuje v souladu s vnitřními postupy, aby příp. incident byl vyšetřen, zdokumentován, příp. notifikován, a by byly odstraněny jeho nepříznivé důsledky. S přihlédnutí ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu, a účelům zpracování, jakož i různým pravděpodobným a různě závažným rizikům pro Vaše práva a svobody Zdravotní ústav provedl a dále pravidelně provádí analýzu a hodnocení rizik v oblasti osobních údajů.

Zdravotní ústav pravidelně analyzuje, zda se ve všech jeho systémech příp. elektronických nebo fyzických úložištích nevyskytují slabá místa a zda nebyly vystaveny vnitřnímu nebo vnějšímu útoku a používá taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Standardní je zabezpečení systémů logováním, dále šifrováním nebo použitím pseudonymizace. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

9. Jaká práva Vám vznikají v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Zdravotní ústav Vám předkládá transparentní informace o Vašich právech podle čl. 12 až 14 Obecného nařízení. Pokud se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění své právní povinnosti nebo svého úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu své pravomoci, poskytuje Vám Zdravotní ústav zákonné informace způsobem umožňující dálkový přístup ZDE.

V případě, že osobní údaje byly získány přímo od Vás pro jiný právní titul, než je uvedeno výše, Zdravotní ústav Vám v okamžiku jejich získání předloží následující informace:

 • Správce Vašich osobních údajů
  Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě,
  Partyzánské nám. 2366/7, 702 00 Moravská Ostrava,
  IČ:71009693,
  email: podatelna@zuova.cz,
  tel. 596 200 111.
   
 • Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO)
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Partyzánské nám. 2366/7, 702 00 Moravská Ostrava
  email: poverenec@zuova.cz
  tel. 596 200 111
   
 • Účel zpracování, pro který jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování
 • Oprávněné zájmy správce
 • Případní příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
 • Sdělení o úmyslu správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace
 • Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, příp. kritéria pro stanovení této doby
 • Existence práva požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, příp. omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů
 • Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu:
 • Skutečnost, zda poskytování osobních údajů je zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem nutným pro uvedení do smlouvy, zda jste povinni osobní údaje poskytnout, sdělení důsledků příp. neposkytnutí
 • Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
 • Případné sdělení jiného účelu zpracování, je-li znám

V případě, že osobní údaje nebyly získány přímo od Vás, Zdravotní ústav Vám v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, nebo nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikace s Vámi (mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikace), nebo nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů (v případě zpřístupnění jinému příjemci předloží následující informace:

 • Správce Vašich osobních údajů:
  Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě,
  Partyzánské nám. 2366/7, 702 00 Moravská Ostrava,
  IČ:71009693,
  email: podatelna@zuova.cz,
  tel. 596 200 111.
   
 • Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO):
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Partyzánské nám. 2366/7, 702 00 Moravská Ostrava
  email: poverenec@zuova.cz
  tel. 596 200 111
   
 • účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
 • kategorie dotčených osobních údajů;
 • případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
 • případný záměr správce předat osobní údaje příjemci ve třetí zemi nebo mezinárodní organizaci a existence či neexistence rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně
 • doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby;
 • oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na tomto titulu
 • existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a práva vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
 • pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo čl. výslovném souhlasu u zvláštní kategorie údajů, existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 • existence práva podat stížnost u dozorového úřadu;
 • zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, včetně souvisejících informací.

Ve vztahu k Vašim osobním údajům a v závislosti na druhu zákonného titulu zpracování máte zejména následující práva:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o zpracování osobních údajů a v Obecném nařízení.

Pokud Zdravotní ústav obdrží Vaši žádost ve smyslu tohoto článku, bude Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by Vaší žádosti nevyhověl, je povinen Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti o důvodech nepřijetí opatření a o možnostech podat stížnost u dozorného úřadu a žádat o soudní ochranu.

V určitých případech stanovených Obecným nařízením není Zdravotní ústav povinen zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména pokud Vám obecné nařízení takové právo nepřiznává, nebo bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám může Zdravotní ústav (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud Zdravotní ústav obdrží Vaši žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, může Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti. Informace o tom, že jste u něj uplatnili svoje práva a jak byla Vaši žádost vyřízena, si Zdravotní ústav po přiměřenou dobu uloží za účelem dokladování této skutečnosti a ochrany svých práv.

10. Co jsou cookies a analýza webových stránek Zdravotního ústavu?

Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit (tj. z důvodu oprávněného zájmu) Zdravotní ústav používá na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé datové (textové) soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Díky nim si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Zdravotní ústav na stránkách www.zuova.cz nepoužívá cookies pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby mohou být použity cookies třetích stran (např. Google Analytics).

Návštěvník těchto stránek může používání cookies třetích stran odmítnout (zakázat), a to v nezastavení svého prohlížeče. Vhodným nastavením prohlížeče je také možné použití cookies úplně zakázat nebo je vymazat. V některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou službu poskytovanou ze stránek Zdravotního ústavu.

K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá Zdravotní ústav službu Google Analytics Premium, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, bude Zdravotní ústav vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies z jeho strany.

11. Jak Zdravotní ústav chrání Vaše soukromí při provozování kamerového systému se záznamem (dále jen „CCTV“)

CCTV je provozován na pracovištích Zdravotního ústavu v Ostravě a Jihlavě. Účelem zpracování je zajištění ochrany majetku a zajištění bezpečnosti osob. Kategoriemi zpracovávaných osobních údajů jsou popisné údaje zaměstnanců a návštěvníků nemovitostí /objektů/ Zdravotního ústavu. Kamerový systém na pracovišti Ostrava pořizuje obrazový záznam a zahrnuje 19 stacionárních kamer umístěných:

 • ve venkovních prostorách areálu objektu Zdravotního ústavu (plášť budov);
 • ve vnitřních prostorách budov areálu Zdravotní ústavu (vstupní prostory do budov).

Kamerový systém na pracovišti Jihlava pořizuje obrazový záznam a zahrnuje 5 stacionárních kamer umístěných:

 • ve venkovních prostorech (parkoviště).

Záznamy s Vašimi osobními údaji jsou uchovávány po dobu 5 kalendářních dní. Při provozování CCTV nedochází k soustavnému či systematickému sledování zaměstnanců na pracovišti či ve společných prostorách zaměstnavatele. Všichni zaměstnanci Zdravotního ústavu pracující na vyjmenovaných pracovištích jsou informováni o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jejich osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem je bude zpracovávat a komu mohou být jejich osobní údaje zpřístupněny, jakož i o jejich právech. Další subjekty údajů jsou na prováděný monitoring CCTV upozorněny také prostřednictvím informačních tabulek, které jsou umístěny na všech vstupech a vjezdech do monitorovaných prostor. Zdravotní ústav přijal, a dále průběžně monitoruje a upravuje technicko-organizační opatření k zabezpečení provozu CCTV. Ve vztahu k Vašim osobním údajům zpracovávaným systémem CCTV máte zejména následující práva:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo na výmaz osobních údajů nebo právo vznést námitku proti zpracování v určitých případech.

Tyto Zásady ochrany soukromí a osobních údajů nabývají účinnosti dne 25.5.2018.

V Ostravě dne 24.5.2018

RNDr. Petr Hapala, v.r.
ředitel

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz