Stanovení protilátek IgG, IgM, IgA a VNT (virusneutralizační test) z žilní krve

Informovaný souhlas k vyšetření protilátek IgG, IgM, IgA a VNT z žilní krve


Rozhodl/a jste se pro poskytnutí zdravotní služby - vyšetření protilátek třídy IgG, IgM, IgA a VNT proti novému koronaviru SARS-CoV-2, který je původcem onemocnění COVID-19, poskytovatelem zdravotních služeb - Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Ostrava (dále jen „poskytovatel“).

  • Vyšetření bude provedeno z žilní krve.
  • Před odběrem je nutno místo odběru vydezinfikovat.
  • Po odběru může místo vpichu krátkou dobu krvácet, do zastavení krvácení je nutné stlačit místo vpichu např. čtverečkem s dezinfekcí.
  • Testování bude provedeno pomocí metody ELISA a VNT (virusneutralizační test).

Vyšetření protilátek není určeno pro stanovení diagnózy právě probíhající infekce, pro tento účel je určeno výhradně vyšetření metodou přímého průkazu viru metodou PCR z výtěru z nosohltanu. Stanovení protilátek slouží ke zjištění, zda vyšetřovaná osoba infekci prodělala v minulosti.

Během prvních 14 dní probíhající infekce zpravidla ještě protilátky nejsou přítomny v dostatečném množství a test na protilátky může být negativní. Dále je třeba vzít na vědomí, že při bezpříznakovém nebo velmi lehkém průběhu nákazy může být množství protilátek v krvi velmi nízké a test je nemusí zachytit. Negativní výsledek tedy nevylučuje proběhlou infekci, zvláště v prvních 14 dnech. Po infekci se nejprve tvoří protilátky třídy IgM a IgA, které během následujících dní až týdnů opět vymizí. Protilátky IgA jsou projevem slizniční imunity a bývají pozitivní u více pacientů než IgM, ale častěji je u nich pozorována falešná pozitivita. IgG protilátky se objevují o něco později než IgM a IgA, ale přetrvávají dlouhodobě (měsíce až roky). Pozitivní výsledek protilátek získaný metodou ELISA nebo Rapid testu může být falešně pozitivní, např. při infekci jiným koronavirem.

Beru na vědomí, že v případě pozitivního výsledku IgM bude tento výsledek nahlášen na místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici a jsem povinen/povinna o tomto výsledku informovat svého praktického lékaře. Na základě tohoto výsledku mi bude pravděpodobně doporučeno vyšetření metodou PCR z výtěru z nosohltanu a při jeho pozitivitě nařízeno karanténní opatření.

Poskytovatel jakožto správce, zpracovává osobní údaje pacientů včetně údajů o zdravotním stavu pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu poskytovaných zdravotních služeb a pro dodržení svých právních povinností (zejm. vedení zdravotnické dokumentace). V souladu s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou Vám podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů, jakož i poučení o Vašich právech dostupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese: www.zuova.cz v části „O nás“ v sekci „Ochrana osobních údajů“. https://zuova.cz/Home/Page/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ze-zakona-a-vz

Výběr termínuVybraný termín:

Zájemce o testováníJméno
Příjmení
Rodné číslo
Datum narození
E-mail
Telefon
Adresa
Místo narození
(Státní příslušnost)

Přečetl jsem a souhlasím s popisem vyšetření

Potvrzuji, že mi byly poskytnuty Informace o zpracování osobních údajů.

Žádám o vystavení: LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O VÝSLEDKU TESTU PCR na COVID -19

Datum narození
Číslo cest. dokladu

Shrnutí registrace


Odesláním rezervace zájemce o testování stvrzuje a bere na vědomí:

  • Vyšetření není hrazeno ze systému veřejného zdravotního pojištění.
  • Odeslání požadavku na rezervaci není návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí zdravotní služby (Žádanka se vyplňuje na místě odběru a hradí se tamtéž před odběrem)
  • Vyšetření bude provedeno metodou ELISA.
  • Zájemce o testování se zavazuje dodržovat pokyny personálu poskytovatele při vstupu na odběrové místo.
  • Vyšetření je poskytovatel oprávněn odmítnout a to zejména v případech kdy zájemce o testování nedodržuje pokyny personálu poskytovatele nebo zmešká objednaný termín.


Shrnutí registrace

Termín
Počet vyšetření
Cena vyšetření pacienta do 10 let 2 385 Kč
Cena vyšetření pacienta nad 10 let 2 341 Kč
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8