Vyšetření metodou PCR ze slin

Výběr lokality


Lokalita

Dospělí nebo děti a studenti (MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ)


Věk

Informovaný souhlas k vyšetření ze slin pro detekci RNA CORONAVIRUS SARS-CoV-2 metodu PCR


Rozhodl/a jste se pro poskytnutí zdravotní služby - vyšetření ze slin pro detekci RNA Coronavirus SARS-CoV-2 metodou PCR, který je původcem onemocnění COVID-19, poskytovatelem zdravotních služeb - Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Ostrava (dále jen „poskytovatel“).

 • Vyšetření bude provedeno ze slin/hlenu do odběrové zkumavky, která je našroubovaná na trychtýřku.
 • Trychtýřek přiložíte ke rtům a do odběrové zkumavky naplivete 1 cm tekuté části slin.
 • Následně trychtýřek odšroubujete a odběrovou zkumavku pečlivě zašroubujete.
 • Výsledek bude zpracován do 48 hodin od provedení odběru.
 • Vyšetřovaná osoba příp. její zákonný zástupce výslovně žádá o zaslání výsledků na e-mailovou adresu, kterou uvedl v rezervačním systému nebo na žádance o vyšetření. Je si přitom vědom, že tato forma komunikace není zabezpečena proti případnému zneužití
 • Certifikát k vyšetření bude ke stažení na http://ocko.uzis.cz
 • U osob mladších 18 let bude odběr proveden pouze v přítomnosti zákonného zástupce.

Beru na vědomí, že v případě pozitivního výsledku bude tento výsledek nahlášen na místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici a jsem povinen/povinna o tomto výsledku informovat svého praktického lékaře.

Vyšetření bude probíhat ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě, v Centru klinických laboratoří. Při čekání na provedení vyšetření respektujte prosím příslušná usnesení vlády a opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná v souvislosti s pandemií COVID-19, zejména používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jsou-li přítomny alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Poskytovatel jakožto správce, zpracovává osobní údaje pacientů včetně údajů o zdravotním stavu pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu poskytovaných zdravotních služeb a pro dodržení svých právních povinností (zejm. vedení zdravotnické dokumentace). V souladu s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou Vám podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů, jakož i poučení o Vašich právech dostupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese: www.zuova.cz v části „O nás“ v sekci „Ochrana osobních údajů“. https://zuova.cz/Home/Page/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ze-zakona-a-vz
Vaše osobní údaje budou uloženy po nezbytnou dobu, která je uvedena v příloze č. 3 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Výběr termínu:Vybraný termín:

Zájemce o testováníJméno
Příjmení
Rodné číslo
Datum narození
E-mail
Telefon
Adresa
Místo narození
(Státní příslušnost)

Přečetl jsem a souhlasím s popisem vyšetření

Potvrzuji, že mi byly poskytnuty Informace o zpracování osobních údajů.


Shrnutí registrace


Odesláním rezervace zájemce o testování stvrzuje a bere na vědomí:

 • Vyšetření není hrazeno ze systému veřejného zdravotního pojištění.
 • Odeslání požadavku na rezervaci není návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí zdravotní služby (Žádanka se vyplňuje na místě odběru a hradí se tamtéž před odběrem)
 • Vyšetření bude provedeno metodou PCR.
 • Zájemce o testování se zavazuje dodržovat pokyny personálu poskytovatele při vstupu na odběrové místo.
 • Vyšetření je poskytovatel oprávněn odmítnout a to zejména v případech kdy zájemce o testování nedodržuje pokyny personálu poskytovatele nebo zmešká objednaný termín.
 • Kontakt: covidodbery@zuova.cz


Shrnutí registrace

Lokalita
Termín
Počet vyšetření
Cena vyšetření
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8