Národní referenční laboratoř pro legionely

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1393
Vedoucí : RNDr. Vladimír Drašar
Tel.: 603 155 064
E-mail: vladimir.drasar@zuova.cz

NRL pro legionely je specializované akreditované pracoviště pro komplexní řešení problematiky těchto mikrobů.

Národní referenční laboratoř pro legionely zajišťuje:

1. Klinická mikrobiologie.

 • kultivaci respiračních sekretů a jakéhokoliv dalšího materiálu na legionely - minimální doba pro hlášení výsledku jsou 3 dny
 • vyšetření klinických vzorků pomocí metod molekulární biologie ( PCR, nested PCR )
 • průkaz sekrece močového antigenu legionel. Test je pozitivní 4-5 den po vzniku onemocnění. Trvá 3 hodiny. Je validován pro L.pneumophila sg.1. Dokáže odhalit i další serologické skupiny ( 5,6,8,10, 12 )
 • průkaz protilátek v séru se již neprovádí pro malý přínos v diagnostice. Je nahrazen průkazem DNA ve vzorcích.
 • serologickou identikaci. Laboratoř má k dispozici diagnostická séra pro všechny známé druhy a serologické skupiny legionel.
 • identifikaci jednotlivých druhů legionel pomocí sekvenace genů mip a 16SrRNA.
 • typizaci izolátů pro epidemiologické účely v panelu monoklonálních protilátek a sekvenační analýzou 7 vybraných genů ( SBT)
 • konzultace klinickým pracovištím.

2. Epidemiologie

 • šetření všech legionelóz ( ambulantních, nosokomiálních, profesionálních a cestovních ).
 • výhradní šetření  clusterů a epidemií s průkazem a ev.potvrzením zdroje nákazy.
 • posuzování a hodnocení reálných zdravotních rizik legionel ve zdravotnických a ubytovacích zařízeních na základě výskytu vysoce virulentních sekvenačních typů.

3. Ostatní oblasti.

 • vyšetření všech druhů vod a stěrů na legionely ( pitné, užitkové, technologické, dekorativní a z dalších přírodních lokalit ( jezer, potoků apod.)
 • v epidemiologicky odůvodněných případech vyšetření i všech typů půd, kompostů a zahradnických substrátů.
 • analýzy a hodnocení rizik na legionely velkých budov, výrobních technologií, chladících věží , lázeňských provozů , bazénů a whirlpoolů apod.). S posouzením podle české a zahraniční ( EU) legislativy, včeně přístupu do světové databáze sekvenačních typů v centrále PHE, London.
 • Vydávání laboratorních protokolů a expertních posudků v českém a anglickém jazyce.
 • Zajišťuje návrhy a realizaci  zavedení risk assessmentu podle EU Guidelines 2017 a nové Direktivy pro pitnou vodu.
 • Totéž platí pro návrhy a realizaci jak preventivních tak akutních nápravných opatření ( technické inspekce systémů, instalace desinfekce, provozní řády, vyhodnocení a pravidelný dohled )
 • funguje jako poradenské a školící pracoviště.

4. Legislativa, mezinárodní spolupráce.

 • Vedoucí NRL je  členem Evropské studijní skupiny pro  prevenci legionelových infekcí.
 • NRL je spoluautorem EU Guidelines for Control and Prevention of Travel Associated Legionnaires´ Disease a české Surveillance legionel v systému epidemiologické bdělosti.
 • NRL má k dispozici světové technické manuály, směrnice a legislativu pro prevenci legionelóz.
 • Spolupracuje se všemi významnými NRL ( Londýn, Drážďany, Kodaň, Lyon, Yokohama)

Nová definice případu Legionářské nemoci Legionářské nemoci podle revidované EU/EEA surveillance, 2023.

1. Klinická kriteria

 • Jakákoliv osoba s pneumonií

2. Laboratorní kriteria

 1. potvrzený případ
  • izolace Legionella spp. z respiračních sekretů nebo z jakéhokoliv normálně sterilního místa
  • detekce antigenu L.pneumophila z moče
  • detekce DNA L.pneumophila v sekretech dolních cest dýchacích, plicní tkáně nebo z jakémkoliv normálně sterilního místa.
  • signifikatní vzestup hladiny specifických protilátek L.pneumophila sg.1 v párových vzorcích sér.
 2. pravděpodobný případ
  Alespoň jedno z uvedených 3 kriterií:
  • detekce DNA nespecifikované Legionella spp. nebo druhů jiných než L,pneumophila v sekretech dolního respiračního traktu
  • signifikantní vzestup hladiny specifických protilátek u L.pneumophila sg.2-15 nebo Legionella spp. v párových vzorcích sér.
  • vysoký titr specifické protilátky L.pneumophila sg.1 v séru

3. Epidemiologická kriteria – klasifikace případu

 • pravděpodobný - Osoba splňující klinické kriterium a alespoň jedno laboratorní pro pravděpodobný případ
 • potvrzený - Osoba splňující klinické kriterium a alespoň jedno laboratorní pro potvrzený případ.

Mezinárodní prezentační činnost NRL.

The 10th International Conference on Legionella, 20th – 24th September, 2022, Yokohama, Japan

Yokohama

 • RNDr. Vladimír Drašar - vedoucí NRL v pozici invited speaker vedl sekci Taxonomie a přednesl přednášku o nových druzích legionel, které NRL nashromáždila v průběhu let.
  ROUTINE ISOLATION OF NOVEL LEGIONELLA SPECIES FROM DIFFERENT HABITATS
  Abstrakt přednášky
 • NRL byla spoluautorem i další přednášky o epidemii legionelóz z privátních vířivek v hotelu Palmanova, kterou prezentovali španělští kolegové. Úkolem NRL bylo najít, identifikovat agens a tím potvrdit zdroj nákazy.
  A community outbreak of Legionnaires’ disease caused by outdoor hot tubs for private use in a hotel
  Abstrakt přednášky

Virtual WHO expert meeting on Legionella control and prevention, 30.11. – 22.12.2021.

 • Overview of National Framework for Surveillance and Management of Legionella Infections in Czech Republic
  Prezentace

Mezinárodní publikační činnost

 • Trousil J., Drasar V. et al.: Acute pneumonia caused by clinically isolated Legionella pneumophila Sg.1, ST 62 : Host responses and pathologies in mice. Microorganisms 2022,10,179 https:/doi.org/10.3390/microorganisms10010179
 • Crespi S., Drasar V. et al.: Legionella maioricensis sp.nov., a new species isolated form the hot water distribution system of a hospital and a shopping center during routine sampling. Int.J.Syst.Evol.Microbiol. 2023:73:005686    DOI 10.1099/ijsem.0.005686

Obě publikace na vyžádání v NRL

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz