Výběr testu


Typ testu

Informovaný souhlas k vyšetření protilátek IgG a IgM proti SARS-CoV-2 (COVID-19) metodu rychlotestu


Rozhodl/a jste se pro poskytnutí zdravotní služby - vyšetření protilátek třídy IgG a IgM proti novému koronaviru SARS-CoV-2, který je původcem onemocnění COVID-19, poskytovatelem zdravotních služeb - Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Ostrava (dále jen „poskytovatel“).

 • Vyšetření bude provedeno z kapilární krve odebrané vpichem do boční strany bříška prstu na ruce, nejčastěji ze 4. nebo 5. prstu nedominantní ruky.
 • Před odběrem je nutno místo odběru vydezinfikovat.
 • Po odběru může místo vpichu krátkou dobu krvácet, do zastavení krvácení je nutné stlačit místo vpichu např. čtverečkem s dezinfekcí.
 • Testování bude provedeno pomocí tzv. rychlotestu na principu imunochromatografie.
 • Po aplikaci vzorku do testovací kazety bude test odečten do 15 minut, u každé z testovaných tříd protilátek (IgG a IgM) s výsledkem pozitivní, negativní, případně nejednoznačný.
 • Výsledek bude na místě pracovníkem poskytovatele zaznamenán do žádanky o vyšetření. Jedno vyhotovení si ponechá poskytovatel a druhou obdrží vyšetřovaná osoba.

Vyšetření protilátek není určeno pro stanovení diagnózy právě probíhající infekce, pro tento účel je určeno výhradně vyšetření metodou přímého průkazu viru metodou PCR z výtěru z nosohltanu. Stanovení protilátek slouží ke zjištění, zda vyšetřovaná osoba infekci prodělala v minulosti.

Během prvních 14 dní probíhající infekce zpravidla ještě protilátky nejsou přítomny v dostatečném množství a test na protilátky může být negativní. Dále je třeba vzít na vědomí, že při bezpříznakovém nebo velmi lehkém průběhu nákazy může být množství protilátek v krvi velmi nízké a test je nemusí zachytit. Negativní výsledek tedy nevylučuje proběhlou infekci, zvláště v prvních 14 dnech. Po infekci se nejprve tvoří protilátky třídy IgM, které během následujících dní až týdnů opět vymizí. IgG protilátky se objevují o něco později než IgM, ale přetrvávají dlouhodobě (měsíce až roky).

Interpretace výsledků:

IgG IgM Interpretace Doporučení
- - Pacient infekci neprodělal a je k infekci vnímavý nebo ještě nevytvořil protilátky. V případě podezření na nákazu zopakovat vyšetření protilátek za 14 dní.
- + Pravděpodobně nedávno proběhlá nebo probíhající infekce. Výsledek bude z důvodu plnění zákonné ohlašovací povinnosti příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví nahlášen (epidemiologovi na KHS). Izolace pacienta, telefonicky kontaktovat praktického lékaře, provést vyšetření metodou PCR z výtěru z nosohltanu.
+ +
+ - Infekce pravděpodobně proběhla v minulosti(před více než 14 dny), lze předpokládat imunitu k nákaze. Nejsou nutná další opatření.

Vysvětlivky k použitým znaménkům: + pozitivní výsledek, ─ negativní výsledek.

V případě nejednoznačného výsledku nebo neplatného testu je nutné vyšetření zopakovat. V některých případech se může vyskytnout falešně pozitivní výsledek např.v důsledku zkřížených reakcí s jinými koronaviry.

Beru na vědomí, že v případě pozitivního výsledku IgM bude tento výsledek nahlášen na místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici a jsem povinen/povinna o tomto výsledku informovat svého praktického lékaře. Na základě tohoto výsledku mi bude pravděpodobně doporučeno vyšetření metodou PCR z výtěru z nosohltanu a při jeho pozitivitě nařízeno karanténní opatření.

Pozitivní výsledek rychlotestu lze dále ověřit metodou ELISA na průkaz protilátek, na kterou je nutno provést odběr srážlivé žilní krve (zajišťuje praktický nebo jiný lékař).

Vyšetření bude probíhat mimo budovu poskytovatele (prostranství před budovou – parkoviště) na adrese: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava. Při čekání na provedení vyšetření a obdržení jeho výsledku respektujte prosím příslušná usnesení vlády a opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná v souvislosti s pandemií COVID-19, zejména používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jsou-li přítomny alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Poskytovatel jakožto správce, zpracovává osobní údaje pacientů včetně údajů o zdravotním stavu pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu poskytovaných zdravotních služeb a pro dodržení svých právních povinností (zejm. vedení zdravotnické dokumentace). V souladu s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou Vám podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů, jakož i poučení o Vašich právech dostupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese: www.zuova.cz v části „O nás“ v sekci „Ochrana osobních údajů“. https://zuova.cz/Home/Page/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ze-zakona-a-vz

Informovaný souhlas k vyšetření z nosohltanu pro detekci RNA CORONAVIRUS SARS-CoV-2 metodu PCR


Rozhodl/a jste se pro poskytnutí zdravotní služby - vyšetření z nosohltanu pro detekci RNA Coronavirus SARS-CoV-2 metodou PCR, který je původcem onemocnění COVID-19, poskytovatelem zdravotních služeb - Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Ostrava (dále jen „poskytovatel“).

 • Vyšetření bude provedeno výtěrem z nosohltanu.Jeden odběrový tampon se zasune přes nosní dírku až k zadní stěně nosohltanu. Rotačním pohybem se odebere materiál k průkazu viru. Druhým odběrovým tamponem se provede výtěr z patrových oblouků přes dutinu ústní.
 • Výsledek bude zpracován do 48 hodin od provedení odběru. Vyšetřovaná osoba příp. její zákonný zástupce výslovně žádá o zaslání výsledků na e-mailovou adresu, kterou uvedl v rezervačním systému nebo na žádance o vyšetření. Je si přitom vědom, že tato forma komunikace není zabezpečena proti případnému zneužití

Beru na vědomí, že v případě pozitivního výsledku bude tento výsledek nahlášen na místně příslušnou Krajskou hygienickou stanici a jsem povinen/povinna o tomto výsledku informovat svého praktického lékaře.

Vyšetření bude probíhat mimo budovu poskytovatele (prostranství před budovou – parkoviště) na adrese: Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava. Při čekání na provedení vyšetření a obdržení jeho výsledku respektujte prosím příslušná usnesení vlády a opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná v souvislosti s pandemií COVID-19, zejména používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jsou-li přítomny alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Poskytovatel jakožto správce, zpracovává osobní údaje pacientů včetně údajů o zdravotním stavu pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu poskytovaných zdravotních služeb a pro dodržení svých právních povinností (zejm. vedení zdravotnické dokumentace). V souladu s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jsou Vám podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů, jakož i poučení o Vašich právech dostupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese: www.zuova.cz v části „O nás“ v sekci „Ochrana osobních údajů“. https://zuova.cz/Home/Page/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju-ze-zakona-a-vz Vaše osobní údaje budou uloženy po nezbytnou dobu, která je uvedena v příloze č. 3 vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

Výběr termínu - na jeden termín maximálně 4 osobyVybraný termín:

Zájemce o testováníJméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Adresa
Místo narození
(Státní příslušnost)

Přečetl jsem a souhlasím s popisem vyšetření

Potvrzuji, že mi byly poskytnuty Informace o zpracování osobních údajů.

Žádám o vystavení: LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O VÝSLEDKU TESTU PCR na COVID -19

Datum narození
Číslo cest. dokladu

Zájemce o testování č.2Jméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Adresa
Místo narození
(Státní příslušnost)

Přečetl jsem a souhlasím s popisem vyšetření

Potvrzuji, že mi byly poskytnuty Informace o zpracování osobních údajů.

Zájemce o testování č.3Jméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Adresa
Místo narození
(Státní příslušnost)

Přečetl jsem a souhlasím s popisem vyšetření

Potvrzuji, že mi byly poskytnuty Informace o zpracování osobních údajů.

Zájemce o testování č.4Jméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Adresa
Místo narození
(Státní příslušnost)

Přečetl jsem a souhlasím s popisem vyšetření

Potvrzuji, že mi byly poskytnuty Informace o zpracování osobních údajů.

Shrnutí registrace


Odesláním rezervace zájemce o testování stvrzuje a bere na vědomí:

 • Vyšetření není hrazeno ze systému veřejného zdravotního pojištění.
 • Odeslání požadavku na rezervaci není návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí zdravotní služby (Žádanka se vyplňuje na místě odběru a hradí se tamtéž před odběrem)
 • Testování bude provedeno pomocí tzv. rychlotestu na principu imunochromatografie.
 • Zájemce o testování se zavazuje dodržovat pokyny personálu poskytovatele při vstupu na odběrové místo.
 • Vyšetření je poskytovatel oprávněn odmítnout a to zejména v případech kdy zájemce o testování nedodržuje pokyny personálu poskytovatele nebo zmešká objednaný termín.


Shrnutí registrace

Termín
Počet vyšetření
Cena vyšetření
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8